Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

PhDr. Michaela Freemanová Ph.D., vědecká pracovnice

Nar. 1946 v Praze

Tel. +420 220303930
E-mail: michaela.freemanova [@] volny.cz

Vzdělání a dosažené vědecké hodnosti:

1972 FF UK v Praze, obor dějiny hudby
1974 PhDr. tamtéž
2013 Ph.D. tamtéž

Badatelské zaměření:
Hudba a hudební život 17.–1. pol. 19. století, organologie, vodoznaky notových papírů

Michaela Freemanová působila v letech 1972–1975 v nakladatelství Supraphon, 1975–1987 v Národním muzeu – Muzeu české hudby; poté ve svobodném povolání. 1992–1993 hudební kurátorka Pražského Hradu; 1993–1999 členka předsednictva festivalu Pražské jaro Členka výborů Společnosti pro starou hudbu, České společnosti Josepha Haydna; dramaturgyně Haydnových hudebních slavností (od roku 2003). V letech 1997–1999 a 2002 členka vědecké rady Ústavu pro hudební vědu AV ČR. V Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, v.v.i. (původně ÚHV AV ČR) pracuje na částečný úvazek od r. 2002.

Výběrová bibliografie:

Knihy:

Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et Moravia reservatae. Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series; vyd. Národní knihovna ČR, Praha 2013. 2 sv. (cxxiv, 286 s.; s. 287-701), vol. 7/1, 7/2.
Collectio fratrum misericordiae kukussiensis. Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series; vyd. Editio Praga, Praha 1998. 2 sv. (344s.; s. 345-657), vol. VI/1, 2.

Studie:

• Jan Křtitel Vaňhal and the Bohemian and Moravian music collections of the Brothers Hospitallers (Barmherzige Brüder, O.S.I.), in: Radovi zavoda za znanstveni rad Varaždin, 25, 2014, 159-168.
• Jan Dismas Zelenka and a Prague performance of Sant Elena al Calvario by Leonardo Leo (1734): An hypothesis (s Janice B. Stockigt), in: Hudební věda, 51, 2014, č. 1-2, 149-160.
• Jan Ladislav Dussek and his first biographers, in: Piano culture in 19th Century Paris, Speculum musicae 26, Brepols, Turnhout, 2015, 227-239.
• České prameny k životu a dílu Jana Ladislava Dusíka a členů jeho rodiny, in: Zprávy Včely čáslavské, 1/2015, Muzejní a vlastivědný spolek "Včela čáslavská", Čáslav 2015, 7-24.
• String Quartet Repertoire in the Late 18th and 19th Century Bohemia: Collections of Bohemian Nobility and Religious Orders, Productions of Music Societies and Schools, Dissemination at Home and Abroad, in: The String
Quartert. From the Private to the Public Sphere. Edited by Christian Speck. Speculum Musicae 27, Brepols, Turnhout 2016, 265-274.
• Antonín Kammel v Londýně. In: Hudební věda [Musicology] 31, 1994, No. 4, pp. 399–402.
• Hudební Praha doby Smetanovy. In: Bedřich Smetana – doba, život, dílo, Muzeum Bedřicha Smetany, Praha 1998, pp. 31–54.
• Provincia germanica řádu milosrdných bratří. K pohybu hudebníků v českých zemích a střední Evropě 18. a 19. století. In: Hudební věda 35, 1998, No. 2, pp. 171–174.
• Pietro Metastasio’s oratorio librettos in the Czech Lands—a document on the changes of taste in the 18th and 19th centuries, in: Händel-Jahrbuch 1999, pp. 270–275.
• The librettos of the Italian oratorios in the Bohemian Lands in the 18th century, in: Händel-Jahrbuch 2000, pp. 231–246.
• Jednota umělců hudebních ku podpoře vdov a sirotků, Tonkünstler Wittwen-und-Waisen Societät, 180–1903 a její role v životě Prahy 19. století. In: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Documenta Pragensia XVIII, Praha 2000, pp. 177–199.
• Ve stopách Troldova výzkumu hudebního života milosrdných bratří. In: Hudební věda 37, 2000, No. 3–4, pp. 287–305.
• Oratorium (and opera) of the German composers as performed in the Czech Lands in the 18th and 19th centuries, in: Deutschsprachiges Theater in Prag, Praha 2001, pp. 195–204.
• The two Haydns and the Brothers Hospitallers (Barmherzige Brüder, Fatebene Fratelli, O.S.I.): the four pupils, the less known sources. In: Hudební věda 38, 2001, No. 3–4, pp. 333–342.
• ‘My honourable Lord and Father...’ London music life through Bohemian eyes (with E. Mikanová). In: Early Music, London, May 2003, pp. 210–231.
• Prague’s Society of Musicians (Jednota umělců hudebních ku podpoře vdov a sirotků, Tonkünstler Wittwen-und-Waisen Societät, 1803–1903/1930). In: Hudební věda [Musicology] 40, 2003, No. 1,  pp. 3–28.
• Varhanická škola v Praze (1830–1889) a v Brně (1882–1919). In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Sborník z 24. plzeňského sympozia k problematice 19. století, 4.-6. 3.2004, Prague 2004, pp. 410-418.
• Oratorium v Czechach, na Morawach i v Morawskiej czesci Slaska v XVII-XLIX wieku. In: Wokalistika i pedagogika wokalna, Tom IV, Wroclaw 2005, pp. 219–228.
• The Prague Conservatoire in the context of nineteenth-century Bohemia. In: Musical Education in Europe (1770-1914). Compositional, Institutional and Political Challenges. Volume 2. Ed. by Michael Fend and Michel Noiray. Berlin 2005, pp. 519–536.
• Pozůstalost Karla Zvěřiny v Městském muzeu v Netvořicích, in: Hudební věda XLII, 2005, č. 2, 171-182
• Oratorium v Czechach, na Morawach i v Morawskiej czesci Slaska v XVII-XLIX wieku, in: Wokalistika i pedagogika wokalna, Tom IV, Wroclaw 2005, 219-228
• The Prague Conservatoire in the context of nineteenth-century Bohemia, in: Musical Education in Europe (1770-1914). Compositional, Institutional and Political Challenges. Volume 2. Ed. by Michael Fend and Michel Noiray.
Berlin 2005, 519-536
• Slovanství v zrcadle pražského koncertního života, dobové hudební kritiky a literatury, in: Slavme slavně slávu Slávóv slavných". Slovanství a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 24.-26. února 2005. Praha 2006, 184-193
• German music instrument makers and music instruments in the Bohemian lands, in: Musikinstrumentenbau im interkulturellen Diskurs. Berichte des interkulturellen Forschugsprojektes "Deutsche Musikkkultur im östlichen
Europa", Stuttgart 2006, 55-70
• Johann Gottlieb Naumann and the Náměšť Collection, in: Johann Gottlieb Naumann und die europäische Musikkultur des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Bericht über das Internationale Symposium vom 8. bis 10. Juni 2001 in Rahmen der Dresdner Musikfestspiele 2001, Hildesheim-Zürich-New York 2006, 353-364
• Slovenian Music in Bohemian and Moravian Collections, in: Stoletja glasbe na Slovenskem (Ljubljana, Slovenija, 20.-23.VI.2005), Ljubljana 2006, 157-167
• Horns and horn makers in Bohemia and Moravia in the eighteenth and nineteenth centuries, in: Jagd- und Waldhörner. Geschichte und musikalische Nutzung. 25. Musikinstrumentenbau-Symposium Michaelstein, 8. Bis 10. Oktober 2004, Augsburg 2006, 215-226
• Wind band (Harmonie) music in the Bohemian and Moravian music collections, in: Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Harmoniemusik. Siftung Kloster Michaelstein, XXXII. Wissenschaftliche Arbeitstagung, "Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Harmoniemusik", 20.-23. Mai 2004, Augsburg 2006, 353-365
• Monasteries and stately homes: German and Austrian music in Bohemian and Moravian collections belonging to the Catholic Church and the nobility, in: Musik-Sammlungen - Speicher interkulturellen Prozesse. Berichte des
interkulturellen Forschugsprojektes "Deutsche Musikkkultur im östlichen Europa", Stuttgart 2007, 115-132
• The Cecilian Music Society in Ústí nad Orlicí (East Bohemia), in: Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 11, Leipzig 2006, 87-96
• Rare Music instruments in the Bohemian Collections, in: Musikalische Aufführungspraxis in nationalen Dialogen des 16. Jahrhunderts. Teil 2. Musikinstrumentenbau-Zentern im 16. Jahrhundert. 26. Musikinstrumentenbau-Symposium. Michaelstein, 6 bis 8 Mai 2005. Michaelsteiner Konferenzberichte 72/2, Augsburg 2007, 227-250
• Prague's Cäcilien-Verein (1840-1865) and its contemporaries: Bohemian choral societies and their German (and Czech) repertoire, in: Chorgesang als medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse. Berichte des
interkulturellen Forschungsprojektes "Deutsche Musikkultur im östlichen Europa", Band 3, Stuttgart 2007, 230-240
• Vojenské hudby v českém časopisectví a odborné literatuře 18. a 19. století, in: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, Praha 2007, 61-73
• Hudba v klášterních společenstvích, in: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., Bratislava 2007, 209-220
• Bohemian flutes and flutemakers, in: Geschichte, Bauweise und Spieltechnik der Querflöte, 27. Musikinstrumentenbau-Symposium, Michaelstein, 6. bis 8. Oktober 2006, Michaelsteiner Konferenzberichte Band 74, Augsburg 2008, 103-110
• Bohemia in the 1870s: Two views of folkloric music, in: Musical folklore as a vehicle?, Beograd 2008, 115-123
• Naléhavá otázka: Janáček pod kuratelou?, in: Leoš Janáček světový a regionální, Ostrava 2008, 179-180
• Taneční hudba 16.-18. století, in: katalog výstavy "Tance a slavnosti 16.-18. století", NG Praha, 2008, 91-100; Dance Music of the 16th-18th Centuries, in: Dances and Festivities of the 16th-18th Centuries, 91-100
'Stars and Flowers': Händel, Haydn and Mendelssoh in the music history of the Bohemian Lands - a brief account, in: Hudební věda 46, č. 4/2009, 375-392
• Bratři Haydnové a milosrdní bratři - dlouhodobý výzkum v kostce, in: Slovenská hudba XXV, 2009, č. 4, 363-379
• "Der Carrousel", in: Život pražských paláců. Documenta Pragensia XXVIII, Praha 2009, 659-679
• "Borrowings": operatic repertoire transferred into the church, in: Kirchenmusik in Biedermeyer, Tutzing 2010, 157-172
• Oratorios performed in the Jesuit colleges in the Bohemian Lands, in: Bohemia Jesuitica 1556-2006, 2, Praha 2010, 1011-1018
• Works by Johann Michael Haydn in Bohemian collections, in: Johann Michael Haydn. Werk und Wirkung, München 2010, 86-92
• Heinrich Wilhelm von Haugwitz: "Uibersetzer der Iphigenia in Aulis" in process of translation and arrangement of Handels works, in: Händel-Jahrbuch 2010, Halle a. S. 2010, 375-393
• Hudební motivy v dílech ze Sbírky starého umění Národní galerie v Praze (s Andreou Rousovou), in: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II, Bratislava 2010, 145-159
• Norimberské hudební nástroje v Čechách, in: Ztracená blízkost. Praha-Norimberk v proměnách staletí. Documenta Pragensia XXXVIII, Praha 2010, 531-536
• Povolání: milosrdný bratr, in: Folia historica bohemica, 26/1, Praha 2011, 47-56
• In the Shadow of the Conservatoire: the Prague Organists College (1830-1889/1890), in: Hudební věda 48, č. 4/2011, 369-392
• "[This land] seems to belong to some other globe than on which we live", in: Migration, Diversity and Their Management. Praha 2011, 99-102
• Mariánská úcta ve světle hudebních sbírek milosrdných bratří, in: O, Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. - 4. mája 2011 v Ružomberku. Ružomberok 2011, 131-137
• Exotika ve sbírkách čáslavského městského muzea (s P. Charvátem, J. Jirouškovou a K. Klápšťovou - pasáže, týkající se čáslavského rodáka J. Kaunického a jeho kariéry stavitele klavírů), in: Muzejní spolky včera a dnes. Sborník příspěvků ze semináře ke 20. výročí obnovení Včely Čáslavské, Čáslav 2011, 111-115
• Johann Adolf Hasse's oratorios in Bohemian Lands, in: Musiker-Migration und Musik-Transfer zwischen Böhmen und Sachsen im 18. Jahrhundert, 28-38, (elektronický dokument, http://www.qucosa.de/recherche), 2012
• The Bohemian Dussek Sources, in: Jan Ladislav Dussek (1760-1812) A Bohemian Composer "en voyages" through Europe. Quaderni clementiani 4. Bologna 2012, 3-23
• Joseph and Michael Haydn in the Bohemian music archives. An anniversary tribute, in: Jahrbuch des Bundesinstitutes für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 20, 2012, 107-116
• Tomeš, Tomisch, Tomich: One Person or two People? In: Eighteenth Century Music, 10, No. 1, March 2013, 154-156
• "Hvězdy a květiny": Händel, Haydn, Mendelssohn a jejich postavení v hudebních dějinách českých zemí, in: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009. Händel-Haydn-Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století, 11-22
• V cizích službách. Život a smrt pražského fundatisty. In: Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby. Documenta Pragensia XXXI, Praha 2012, 317-327
• The Hidden and Lost Treasury: the 18th Century Italian Opera Arias in the Collections of the Brothers Hospitallers, in: The Eighteenth-Century Italian Opera Seria: Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age. Colloquia Musicologica Brunensia, 42 (2007), Praha 2013, 221-229
• Izmedu Praga, Zagrebu i Lavova. Franjo Ksaver Kuhač i njegovi česki pristalice. In: Arti Musices 44/1, Zagreb 2013, 51-62
• Between Prague, Zagreb and Lwów: Franjo Ksaver Kuhač and his Czech Fellow-Supporters, in: Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911). Glasbena historiografija i identitet. Musical Historiography and Identity, Zagreb 2013, 139-150
• Bohemia in the Early 19th Century: the 'Second Life' of Wolfgang Amadeus Mozart, in: Hudební věda, L, 2013, č. 1-2, 83-102
• "S Mozartem jděte k čertu!" České kontakty Franja Ksavera Kuhače, in: Opus musicum 46/2014, č. 2, 6-17
• Early Instruments in the Czech Republic, in: Journal of Humanities, Musicologica, 1/2013, 32-35

Edice:
• Johann Michael Haydn: Sinfonia ex D, Doblinger, Vídeň 2012
• Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století. Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009. Praha 2013 (ed.)

Překlady:
• Paul Everett: Vivaldiho bohemikální rukopisy, Opus musicum 44, 2012, č. 3, 14-25

Viz též ASEP

Aktuální grantové projekty

 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc květen 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6
week 19 7 8 9 10 11 12 13
week 20 14 15 16 17 18 19 20
week 21 21 22 23 24 25 26 27
week 22 28 29 30 31